Софистът (Платон)

Семинарният цикъл е организиран около диалога "Софистът" на Платон. Целта е да се направи детайлен прочит на самия диалог, като едновременно с това се търсят отношения, различия и преки връзки с диалога "Парменид" на Платон, който разглеждахме през 2010-2011. По такъв начин този цикъл е едновременно продължение и приключване на платоническата линия във ФС52.

Платон (1990) - "Парменид", преводач Цочо Бояджиев, в Диалози, в ІV тома, том 4; София: Наука и изкуство, 1990