Парменид (Платон)

Приключил семинар върху диалога "Парменид" на Платон.

Заключителната сбирка по тази тема се проведе на 3 юни 2011.