Б. Семинари

Семинарите на ФС52 са организирани на следния принцип: подбира се с гласуване и дискусия конкретен философски текст, върху който се провеждат поредица от срещи (минимумът е две срещи, максимум - едногодишен семинарен цикъл).

Модератор

Модераторът трябва да е детайлно запознат с текста и с част от критическата литература. Той чете произведението на глас, следи дискусията върху прочетеното и обръща внимание на важни пасажи, ако бъдат пропуснати. Разбира се, модераторът трябва да се стреми и да балансира дискусията.

В края на всеки семинар се подбира следващия модератор и се определят страниците, които ще бъдат обсъждани.

Текстове и честота

Подборът на произведения се съсредоточава най-вече върху по-кратки текстове. По време на работните срещи (когато се избира следващ семинарен цикъл) всеки от присъстващите записва на един лист списък с произведения, които би искал да бъдат разгледани. Впоследствие всеки от участниците гласува за тези текстове, които му се струват най-важни. Това произведение, което получи най-много гласове, става тема на следващия семинарен цикъл. Семинарите обикновено се провеждат веднъж или два пъти в месеца. 

Приключили семинарни цикли

Тема 1: Първоначалните семинарни срещи бяха върху Новата наука (1744) на Джамбатиста Вико

Тема 2: Вторият кратък цикъл беше организиран около книгата Кант и проблемът за метафизиката (1929) на Мартин Хайдегер.

Тема 3: Първият по-голям (и едногодишен) цикъл беше върху диалога "Парменид" на Платон.

Тема 4: Вторият по-голям (и недовършен) цикъл беше върху диалога "Софистът" на Платон.