Philosophia Naturalis

Евентуален семинар върху антологията Philosophia Naturalis. Първа част. Време, пространство, тяло и движение в началото на Новото време, превод Димитър Божков, Огнян Касабов, Сергей Стефанов, Христо Хр. Тодоров & Велислава Тодорова; София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 285 с.

Семинарите към ФС52 са част от един по-мащабен проект, който включва:
а) преводи на важни или непознати текстове от Рене Декарт, Кристиян Хюйгенс, Готфрид Лайбниц, Самуел Кларк и Исак Нютон. Преводачи са: Сергей Стефанов, Огнян Касабов, Христо Тодоров, Велислава Тодорова, Димитър Божков;
б) спецкурс "Време, пространство и движение (ХVІІ век)" за бакалаври от специалност "Философия" през летния семестър, 2009-2010 (вж. най-долу прикачения файл);
в) научно-изследователска работа върху история на физико-философските понятията от този период;

В този широк контекст сбирките на студиото ще се насочат конкретно към преводите, които излизат за първи път на български език и съставляват сърцевината на конфликта между относителност и абсолютност във физиката (това са дискусиите върху природата на ВПД). Текстовете ще бъдат обсъждани на семинарите и ще има възможност за среща с някои от преводачите. Ето информация за самите преводи:


 Тип Година Автор(и) Произведение Оригинално заглавие Пр.
 ко 1649 Рене Декарт
 Хенри Мор
 Кореспонденция - ХТ
 р 1685 Исак Нютон "За гравитацията и равновесието на флуидите" "De gravitatione et aequipondio fluidorum" ВТ/ХТ
 р 1688 Кристиян Хюйгенс Откъси и фрагменти "Въпросът за съществуването и възприемаемостта на "абсолютното движение"" "Question de l'existence et de la perceptibilité du "mouvement absolu""
 [
заглавие на редактора]
 ВТ/ХТ
 ро 1689/90 
 Готфрид Лайбниц "Теореми 19, 20, 21" от Динамика за способността и законите на телесната природа "Propositio 19, 20, 21" от Dynamica de Potentia et Legibus Naturae Corporeae ХТ
 р 1692/93 Исак Нютон "Време и място" "Tempus et Locus" ХТ
 ко 1694 Кристиян Хюйгенс
 Готфрид Лайбниц
 Кореспонденция - ВТ
 п 1695 Готфрид Лайбниц Есе за Динамиката Specimen Dynamicum ХТ
 п 1715/16 Готфрид Лайбниц
 Самуел Кларк
 Известната епистоларна дискусия между Лайбниц и Кларк A Collection of Papers, Which passed between the late Learned Mr. Leibnitz, and Dr. Clarke, In the Years 1715 and 1716 ОК/СС
 по 1726 Исак Нютон "Обща схолия" от Математически принципи на природната философия
 "Scholium Generale" от Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica ХТ
 по 1730 Исак Нютон "Въпрос 28, 30, 31" от Оптика "Query 28, 30, 31" от Opticks ОК

Легенда: к - кореспонденция; р - ръкописно произведение; п - печатно издание; ко - преведен е откъс от кореспонденция;  ро - преведен е откъс от ръкопис; по - преведен е откъс от печатно издание; ОК - Огнян Касабов; СС - Сергей Стефанов; ВТ - Велислава Тодорова; ХТ - Христо Тодоров;Библиография:
 • Лейбниц, Готфрид (1982) - Сочинения, в IV тома, том I, преводач Я. М. Боровский, поредица Философское наследие; Москва: Мысль, 1982, 636 с.
 • Ньютон, Исаак (1989) - Математические начала натуральной философии, преводач А. Н. Крылов, поредица Классики науки; Москва: Наука, 1989, 687 с.
 • Clarke, Samuel (1717) - A Collection of Papers, Which passed between the late Learned Mr. Leibnitz, and Dr. Clarke, In the Years 1715 and 1716; London: James Knapton, 1717, xiii-462 с.
 • Descartes, Rene (1897-1910) - Oeuvres de Descartes, в 12 тома; под общата редакция на Charles Adam и Paul Tannery; Paris: Leopold Cerf, 1897-1910
 • ——— (1991) - The Philosophical Writings of Descartes, в 3 тома, том III - The Correspondence, преводач John Cottingham; Robert Stoothoff; Dugald Murdoch и Anthony Kenny; Cambridge: Cambridge University Press, 1991, 412 с.
 • ——— (1996) - Oeuvres de Descartes, в 12 тома [по Nouvelle édition]; под общата редакция на C. Adam и P. Tannery; Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 1996
 • Huygens, Christiaan (1888-1950) - Oeuvres Completes, в 22 тома; под общата редакция на D. Bierens de Haan; J. Bosscha; D.J. Korteweg и J.A. Vollgraff [изданието е на Societe Hollandaise des Sciences]; La Haye: Martinus Nijhoff, 1888-1950
 • Leibniz, Gottfried (1971) - Mathematische Schriften, в 7 тома [по Mathematische Schriften], под общата редакция на C. I. Gerhardt; Hildesheim/New York: Georg Olms Verlag, 1971
 • Leibniz, Gottfried и Samuel Clarke (1956) - The Leibniz-Clarke Correspondence: together with extracts from Newton's Principia and Opticks, под общата редакция на H. G. Alexander; Manchester: Manchester University Press, 1956, lvi-200 с.
 • ——— (2000) - Correspondence, под общата редакция на Roger Ariew; Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing, 2000, xv-110 с.
 • McGuire, J. E. (1978) - Newton on Place, Time, and God: An Unpublished Source; във The British Journal for the Philosophy of Science, том 11, номер 2, юли 1978, с. 114-129
 • Newton, Isaac (1717) - Opticks: or, A Treatise of the Reflections, Refractions, Inflections and Colours of Light . The Second Edition, with Additions, ІІ разширено изд.; London: W. Bowyer, 1717, 382 с.
 • ——— (1726) - Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Editio tertia aucta & emendata; Londini: Apud Guil & Joh. Innys, 1726, xxix-537 с.
 • ——— (1730) - Opticks: or, A Treatise of the Reflections, Refractions, Inflections and Colours of Light . The Fourth Edition, corrected, ІІ разширено изд.; London: W. Bowyer, 1730, 382 с.
 • ——— (1962) - Unpublished scientific papers of Isaac Newton: a selection from the Portsmouth collection in the University Library, Cambridge, преводач A. Rupert Hall и Marie Boas Hall, под общата редакция на A. Rupert Hall и Marie Boas Hall; Cambridge: Cambridge University Press, 1962, xx-416 с.
 • ——— (1999) - The Principia: Mathematical Principles of Natural Philosophy; A New Translation, преводач I. Bernard Cohen и Anne Whitman; Berkeley: University of California Press, 1999, xviii-968 с.
 • ——— (2004) - Philosophical Writings, поредица Cambridge Texts in the History of Philosophy; Cambridge: Cambridge University Press, 2004, 190 с.
 • Stein, Howard (1977) - Some philosophical prehistory of General Relativity, във Foundations of space-time theories, том VIII, редактор John Earman; Clark Glymour и John Stachel, поредица Minnesota studies in the Philosophy of Science, под общата редакция на Herbert Feigl и Grover Maxwell; Minneapolis (Minnesota): University of Minnesota Press, 1977, с. 3-49
ĉ
Vassil Vidinsky,
19.01.2010 г., 11:10 ч.